Een inheems-Romeinse nederzetting in Wehl

Tijdens het bouwrijp maken van het bestemmingsplan Hessenveld werden door amateur-archeologen veel aardewerk scherven opgeraapt. Deze scherven waren voornamelijk tevoorschijn gekomen bij het graven van de wegcunetten en de sleuven voor diverse leidingen. Opvallend daarbij was dat de meeste scherven dateerden uit de eerste eeuwen van onze jaartelling.

De grote hoeveelheid materiaal deed vermoeden dat er mogelijk resten van een huis of misschien wel van een nederzetting in de grond aanwezig konden zijn.

Overzicht nederzetting

Allereerst werden er grondboringen gedaan om eventueel oude bewoningslagen op te sporen. Vervolgens heeft een graafmachine enkele proefsleuven gegraven. Daarbij haalt men de door het ploegen verstoorde bovenlaag weg. De sporen van vroegere bewoning werden toen zichtbaar. Men moet dan denken aan paalgaten van huizen, afvalkuilen, waterputten en hutkommen, een deels in de grond ingegraven werkplaats.

Na deze kijkoperaties en het bespreken van de resultaten met beroepsarcheologen was het duidelijk dat er sprake was van een nederzetting. Om een beeld te krijgen van de gehele nederzetting werd in de periode 1993-1996 door amateur-archeologen, ondersteund door de gemeente Wehl, in fasen een gedeelte van het plan onderzocht.

Overzicht nederzetting
 

Derde en vierde eeuw na Christus 

In de opgravingcampagne met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek uit Amersfoort werd in 1993 het oostelijk gedeelte van de nederzetting blootgelegd. Het jaar daarop werd door de amateur-archeologen de nederzetting aan de westkant onderzocht.

In de jaren 1995 en 1996 werd door de archeologische instituten van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven (BelgiŽ) het resterende gedeelte opgegraven. 
Daarbij werd ook nog een gedeelte van het bij de nederzetting behorende grafveld ontdekt. Er werden door de archeologen plattegronden van huizen, bijgebouwen, hutkommen en vele afvalkuilen gevonden.

Overzicht nederzetting

Ook zijn er waterputten en vele tientallen meters erfafscheiding aangetroffen. Als bijzondere vondsten kunnen een houtskoolmeiler en een houten ladder genoemd worden.
Daarnaast werden er vele scherven van potten, fragmenten van glazen kommen en bekers, Romeinse munten, mantelspelden en andere gebruiksvoorwerpen verzameld. Allemaal uit de derde en vierde eeuw na Christus.

Door het archeologisch onderzoek op het Hessenveld, het grootste tot nu toe in Oost Gelderland, werd een geheel nieuw beeld gekregen van de ontstaansgeschiedenis van het dorp Wehl.

"Kruukskes met as"

Van het onderzoek van Wehl-Hessenveld is een interessant populair-wetenschappelijk boek uitgegeven. In diverse, rijk van afbeeldingen voorziene, hoofdstukken komt niet alleen de geschiedenis van het onderzoek aan bod, maar kunt u ook meer lezen over bijvoorbeeld de nederzetting, het inheemse aardewerk, metaalbewerking en het grafveld.

Van dit boek zijn nog slechts enkele exemplaren beschikbaar voor een bedrag van EUR 15,50 exclusief EUR 3,72 verzendkosten. Wilt u het boek bestellen, maakt u het totaalbedrag (EUR 19,22 per boek) dan over op rekening 1572.62.359 ten name van de H.A.S. te Drempt onder vermelding van "Kruukskes" en uw naam en adresgegevens. Het boek wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden. Meer informatie over het boek is te verkrijgen bij info@liemersverleden.nl.

< Terug naar de hoofdpagina