Liemers Verleden Archeologie Wehl Romeinse tijd Oldershove

Wehl-Oldershove

Van maandag 7 oktober 2002 tot en met vrijdag 18 oktober 2002 werd, in opdracht van de Woningstichting Dinxperlo, door het Archeologisch Diensten Centrum (ADC, zie www.archeologie.nl) uit Bunschoten een archeologisch onderzoek verricht op het terrein van het Zorgcentrum Oldershove. Aanleiding voor dit onderzoek is de geplande nieuwbouw die begin 2003 van start  gaat. Omdat mogelijk aanwezige archeologische sporen bij die nieuwbouw verloren zouden kunnen gaan, werd allereerst door Synthegra uit Zelhem door middel van een booronderzoek op het terrein onderzocht of er resten van vroegere bewoning aanwezig waren. Het is bekend dat tijdens het bouwrijp maken van het terrein in de jaren zeventig op meerdere plaatsen hoeveelheden ijzerslak (afkomstig uit de Middeleeuwen) zijn aangetroffen. Uit het booronderzoek bleek niet waar deze concentraties ijzerslakken zich bevonden, wel werd er op enkele plaatsen enig schervenmateriaal uit de Middeleeuwen naar boven gehaald. In ieder geval voldoende om eens te kijken of er onder de oude bouwvoor nog sporen aanwezig zouden zijn.
Van de genoemde Middeleeuwse ijzerslakken werden er tijdens het aanleggen van de opgravingsputten wel enige tientallen, verspreid over het terrein, maar vooral in het zuidelijke gedeelte, aangetroffen. Sporen die duiden op bewoning in de Middeleeuwen zijn echter niet waargenomen.
Tot ieders verrassing werden er wel vele aardewerkscherven en sporen gevonden uit de tweede en derde eeuw na Christus (mogelijk ook uit de vierde eeuw), de Romeinse tijd. Dit was opvallend omdat nog geen tweehonderd meter naar het westen (op het Hessenveld) in de jaren negentig van de vorige eeuw een nederzetting met bijbehorend grafveld opgegraven kon worden.


De contouren van een boerderij zijn zichtbaar gemaakt met behulp van plastic schijfjes

Archeologen, af en toe ondersteund door amateurarcheologen uit de regio, vonden behalve de sporen van een gebouw uit de Romeinse tijd ook meerdere afvalkuilen, erfafscheidingen, ovenresten en een waterput.


Van de waterput was het hout boven het grondwaterniveau in de loop
der jaren vergaan. Gelukkig bleek er door het water nog ongeveer
veertig centimeter van het vlechtwerk van de put geconserveerd

Uit de waterput, die laagsgewijs met schoppen in plaats van met de machine kon worden uitgegraven, kwamen veel interessante vondsten tevoorschijn.


Uit een opvallend grote verkleuring kwam dit opvallend grote bronzen beslagstuk.
Het heeft waarschijnlijk als versiering aan paardentuig gezeten

Van het onderzoek is in het voorjaar van 2003 een rapport (ADC rapport nummer 172) verschenen dat bij het ADC te bestellen is. Het is tevens de bedoeling om de vondsten door middel van een kleine tentoonstelling te presenteren. Zodra hierover meer bekend is, kunt u dat op deze site bij de rubriek Nieuws lezen.

Links:
Romeinse sporen in nederzetting Germanen (De Gelderlander, 25 november 2002)

Terug naar de vorige pagina