Liemers Verleden Archieven OVW

Oudheidkundige Vereniging Wehl

Winterseizoen 2013/2014:

Het nieuwe programma zal binnenkort hier worden vermeld.

Nieuws
Schoolboek 2009 en vervolg.

Op vrijdag 27 maart 2009 was het zover. De officiële opening van het nieuwe Timpaan. Bij gelegenheid daarvan werden de eerste exemplaren van het schoolboek overhandigd. Dat was tevens de aftrap voor de publieke verkoop van het boek. De eerste druk bestond uit een oplage van 1.100 boeken en dankzij veel vrijwilligerswerk en een financiële bijdrage van de Rabobank, bleef het boek voor iedereen betaalbaar. Deze eerste druk was binnen 1 week aan de man gebracht. Gezien de grote vraag, was een 2de druk noodzakelijk. Deze bestond uit een oplage van 550 boeken, waarvan de laatste 80 exemplaren, tijdens de braderie op 24 juni, binnen 3 uren waren verkocht. Regelmatig krijgen wij nog aanvragen voor het boek. Alleen bij zeer ruime aanvraag kunnen we overwegen een 3e druk uit te brengen. U kunt uw bestelling per e-mail doorgeven naar ov.wehl@hotmail.com of telefonisch aan 0314-683255. Vermeldt daarbij uw naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het aantal boeken dat u wenst.

Ondanks dat het schoolboek met grote zorg is gemaakt, is het mogelijk dat u foutjes zult ontdekken. Mocht u namen tegenkomen die niet kloppen of herkent u personen waarvan de namen ontbreken, meldt u ons dit a.u.b. Geef daarbij het paginanummer van het boek door, welke foto het betreft en het nummer van de persoon op de foto. Voor de OVW is het belangrijk om de juiste gegevens in het archief te hebben. Wilt u ons daarbij helpen, wacht dan niet met het doorgeven van de juiste gegevens en reageer vandaag nog. U kunt daarvoor eveneens gebruik maken van het hierboven vermelde e-mailadres of telefoonnummer.

Regelmatig horen wij mensen zeggen dat zij nog oude schoolfoto’s thuis hebben, welke niet in het scholenboek staan. Dikwijls merken zij daarbij op dat wanneer ze hadden geweten dat het zó’n boek zou worden, zij de foto’s wel hadden aangeboden. Soms ook hoor je van mensen die schoolfoto’s hebben dat er klasgenoten opstaan waarvan zij dachten dat die de foto wel zouden hebben aangeboden of dat zij dachten dat de OVW die foto al wel zou hebben. Door dergelijke opmerkingen zijn wij er van overtuigd dat er nog heel veel fotomateriaal in oude schoendozen of albums op zolders en in kasten ligt.

Voor al deze mensen is er een herkansing. In 2011 viert de OVW haar 25-jarig jubileum en bij gelegenheid daarvan willen wij een vervolg op het schoolboek uitgeven. Hoe de inhoud van dat boek eruit gaat zien, is nu nog niet bekend. Dat is mede afhankelijk van de foto’s (ongeacht de kwaliteit en ouderdom van de foto’s) en de schoolverhalen die u nog komt aanbieden. Dus hebt u nog foto’s welke u graag in het volgende schoolboek geplaatst wilt hebben, kom er dan zo gauw mogelijk mee.

Ook foto’s die niets met de scholen te maken hebben zoals oude gebouwen, boerderijen, huwelijksfoto’s, jubilea, festiviteiten, groepsfoto’s, ambachtelijke foto’s etc., zijn welkom.
U hoeft geen afspraak te maken, want met ingang van 11 januari 2010 zijn de ruimtes van de OVW op vaste dagen en tijden voor iedereen open. Jong en oud kan dan elke maandag van 14.00-16.00 uur en ook op de 3de maandag van elke maand van 19.00-21.00 uur bij ons terecht voor stamboomonderzoek, bidprentjes, fotomateriaal en lectuur. Onze aanwezige vrijwilligers zijn graag bereid om u daarbij te helpen.

Uiteraard kunt u tijdens deze openstellingen ook schoolfoto’s en allerlei andere foto’s laten scannen. Wilt u van een foto een digitaal exemplaar mee terugnemen, breng dan een memoriestick met voldoende beschikbare ruimte mee.

U kunt ons vinden in het souterrain van het oude gemeentehuis Raadhuisplein 1 A. De ruimte is voor u te bereiken via de nieuwe achteringang (aanduiding o.a. IJsselkring) vanaf het speelterrein aan de Wilhelminastraat.

--------------

De gemeente Doetinchem is bezig met een nieuwe cultuurnota. Bent u benieuwd naar de inhoud? Klik dan op de navolgende link (PDF document):  Cultuurnota gemeente Doetinchem

DVD films Wehl en Kilder
Onder de titel "Beelden uit het verleden" is een DVD uitgebracht met daarop beelden van historische films uit Wehl, Kilder en Nieuw-Wehl. Zo is de bekende "Wehl-film" uit de jaren dertig van de vorige eeuw, in zijn geheel opgenomen en zoals alle andere beelden van geluid en professioneel ingesproken tekst voorzien. In de media is een oproep gedaan om oud filmmateriaal beschikbaar te stellen. Al het ingezonden materiaal is ook in de film verwerkt. Hierdoor kunt u schitterende beelden uit Wehl en Kilder van de vijftiger en zestiger jaren bekijken. Daarnaast ook recentere opnamen uit Nieuw-Wehl (1970-1980). U ziet gebeurtenissen uit die tijd zoals schuttersfeesten, jubilea, processies en sportmanifestaties.
De DVD is door de Rabobank Wehl en Omstreken ter gelegenheid van de fusie op 1 april 2005 met enkele collega banken tot Rabobank Graafschap-Midden aan haar leden aangeboden. De Oudheidkundige Vereniging Wehl heeft een groot aandeel gehad in de totstandkoming. We zijn de Rabobank zeer veel dank verschuldigd in de financiering van het gehele project. Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg heeft toestemming verleend om de "Wehl-film" voor dit project te gebruiken.

U kunt de DVD bestellen bij de volgende telefoonnummers:
0314-681898 of 0314-681291 of per e-mail: wjhberendsen@hetnet.nl.
De prijs is EURO 8,70 inclusief verzendkosten (binnen Nederland). Bij afhalen of bezorgen in Wehl of directe omgeving is de prijs EURO 7,50.

Enkele fragmenten van de "Wehl-film" kunt u op deze site bekijken. In totaal duren de fragmenten ("luchtfoto's" van Wehl met o.a. de N.H. kerk en de kapel op de R.K. begraafplaats) ongeveer 1 minuut.

De film met fragmenten kunt u hier downloaden (Windows WMV formaat, ca. 3 MB).

Enkele momentopnamen uit de film:

    

Historie

In 1985 werd er door R. Dane en A.G.B. Koster een werkgroep in het leven geroepen die zou gaan bekijken of het oprichten van een oudheidkundige vereniging in de gemeente Wehl voldoende draagvlak zou hebben. Deze werkgroep bestond behalve de reeds genoemde personen uit de heren M.H. Engels, G.M. van der Graaf, G.A. Groen en J.J.M. Olminkhof.
De festiviteiten rond de viering van honderd jaar spoor tussen Zevenaar en Winterswijk en de opening van de nieuwe sporthal (27 april 1985) vormden een mooie gelegenheid om direct flink aan de weg te timmeren. Aan het jubileum van de spoorweg wordt aandacht besteed in een boekje. Dit zal het eerste nummer van Heerlijck Ni-js worden.
De belangstelling vanuit de Wehlse samenleving bleek groter dan verwacht, zodat op 6 januari 1986 de Oudheidkundige Vereniging Wehl (OVW) een feit was. Het eerste bestuur bestond uit de heren W. Berendsen (voorzitter), W. Hermsen (secretaris), G.A. Groen (penningmeester), W. Alofs, R. Dane. A. Koster stond het bestuur als adviseur ter zijde.

Huidige bestuurssamenstelling:
Dhr. W. Berendsen (voorzitter) Kerkplein 2, 7031 AD Wehl, tel. 0314-681291
Dhr. R. Wildeboer Schut (secretaris) Lindelaan 9, 7031 WC Wehl, tel. 0314-681898
Dhr. H. Joling (penningmeester) Prins Pieterstraat 1, 7031 XH Wehl, tel. 0314-684288
Mw. W. Lukassen (lid)
Mw. R. Boekhorst (lid)
Dhr. A. Koster (lid)
Dhr. J. Martens (lid)
Dhr. H. Sanders (lid)
Dhr. E. Scheerder (lid)
 

Werkgroepen:
Archeologie: (Info: 0314-381598)
De amateur-archeologen zijn in oktober 2002 betrokken geweest bij het archeologisch onderzoek op het terrein van Zorgcentrum Oldershove waar tot ieders verrassing een gedeelte van een nederzetting uit de Romeinse tijd (derde en vierde eeuw na Christus) werd gevonden. Over het onderzoek en de verrassende vondsten kunt u meer lezen in Heerlijck Ni-js nummers 33, 34 en 37. Dit onderzoek kreeg in juli 2003 nog een klein vervolg. Bij het aanleggen van een smalle opgravingssleuf tussen de aanleunwoningen Irenestraat 7-11 en de Irenestraat bewezen enkele tientallen sporen dat de nederzetting in ieder geval naar het westen toe nog doorgelopen heeft. Omdat dit in de richting van het Hessenveld is, waar een aantal jaren geleden een nederzetting uit dezelfde periode werd opgegraven, zou het zeer interessant zijn om te weten of het destijds om één groot nederzettingsterrein ging.
In maart 2004 kwam er nog even gelegenheid om op de plaats waar de aanleunwoningen Irenestraat 7-11 gestaan hebben, een stukje van het nederzettingsterrein in kaart te brengen. Tijdens het verder bouwrijp maken van het terrein (lees: afgraven), werd duidelijk dat de nederzetting veel groter is geweest dan aanvankelijk werd aangenomen. Meer hierover leest u in Heerlijck Ni-js nummer 37.
In 2005/2006 werd tijdens het vernieuwen van de riolering in het centrum van het dorp Wehl, op verschillende plaatsen archeologisch onderzoek gedaan. Er kwam meer duidelijkheid over de gracht die ooit om het oude dorp liep en over de ouderdom van het dorp Wehl. Het wordt steeds duidelijker dat een deel bijna tweeduizend jaar geleden al bewoond was.
De resultaten zullen t.z.t. in een publicatie verwerkt worden.

Boerderij- en veldnamen: (Info: 0314-681713)

Dialect: (Info: 0314-681713)
Leden van de werkgroep zijn druk doende het Wehlse dialect vast te leggen. Het ligt in de bedoeling dat er t.z.t. een boekje zal worden uitgegeven.

4/5 mei herdenking: (Info: 0314-681291)

Genealogie: (Info: 0314-683879)

Wehl in Beeld en Geluid: (Info: 0314-683255)
Momenteel is men bezig met het scannen, ordenen en beschrijven van de omvangrijke fotocollectie.

Excursies: (Info: 0314-684047)

Tijdschrift:
Heerlijck Ni-js nr. 53 is uit (december 2012). Te koop bij Warenhuis Jansen, Koningin Wilhelminaplein 3. Ook is het te bestellen bij het secretariaat van de Oudheidkundige Vereniging.

Inhoud Heerlijck Ni-js nummers 1-53

Oude nummers Heerlijck Ni-js: Regelmatig is er vraag naar oude nummers van Heerlijck Ni-js. Ze zijn in de regel niet meer voorradig. Wij willen ons inspannen om kopie-exemplaren te leveren. Om een idee te krijgen van de benodigde nummers en aantallen, verzoeken wij u om aan de secretaris opgave te doen. (Postbus 11, 7030 AA Wehl of 0314-681898)

Momenteel zijn er nog enkele (soms gebruikte) exemplaren van de eerste nummers beschikbaar. Interesse! Neem contact op met mw. Annie Wenting, tel. 0314-683255 of met het secretariaat van de vereniging.

Excursies:

Publicaties:
Behalve het tijdschrift Heerlijck Ni-js zijn er bij het secretariaat (Postbus 11, 7030 AA Wehl) enkele publicaties te bestellen. Voor een overzicht en meer informatie, klik hier.

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap van de O.V.W. bedraagt met ingang van 2004 EURO 14,00 voor één persoon of instelling. Een gezinslidmaatschap (voor twee personen) bedraagt EURO 17,00. De genoemde bedragen zijn inclusief tweemaal per jaar het tijdschrift Heerlijck Ni-js.
 

De Oudheidkundige Vereniging Wehl

dankt de navolgende donateurs voor hun ondersteuning aan onze vereniging:


OTC-Tours
Doetinchemseweg 6
7007 CC Doetinchem
0314-354408

Bloemenkamp Loon- en
Grondverzetbedrijf
Voltastraat 50
7006 RV Doetinchem
0314-320811

Gasseling Groenten en Fruit
Doetinchemseweg 14A
7031 ER Wehl
0314-682017

Bonnes Tand Techn. Lab
Nijverheidsweg 12
7031 BV Wehl
0314-684444

Boekhandel Boek-in
Grotestraat 13
7031 AG Wehl
0314-681550

Restaurant de Bourgondiër
Weemstraat 5
7031 GE Wehl
0314-684436

Garage André van Mierlo
Nijverheidsweg 3
7031 BW Wehl
0314-684718

Slijterij Peeters
Kon. Wilhelminastraat 3
7031 AA Wehl
0314-680306

van Haeren Loonbedrijf
Bleeksestraat 10
7031 EL Wehl
0314 - 681494

Café van Uhm
Grotestraat 11
7031 AE Wehl
0314-681283

Aaldering Accountancy
en Belastingen
Vogelstraat 2 A
7031 EK Wehl
0314-682246

Versbakkerij Kweekel
Kon. Wilhelminaplein 2
7031 BH Wehl
0314-681246

Salon Charme
Didamseweg 6
7031 AL Wehl
0314-683543

Jansen Wehl B.V.
Raphaëlstraat 1d
7031 BA Wehl
0314-681481

Tiemissen Elektro
Doesburgseweg 4
7031 AN Wehl

0314 - 683187

Installatiebedrijf
Stienezen Wanders
Nijverheidsweg 6
7031 BV Wehl
0314-684051

Klaassen
Installatietechniek B.V.
Beekseweg 23
7031 AT Wehl
0314-683586

Fixet Otters Wehl B.V.
Keppelseweg 21
7031 AR Wehl
0314-681206

Beco Systems
Fluunweg 7
6942 GN Didam
0316-221896

Bouwbedrijf
Teunissen Wehl B.V.
Hoekhorsterweg 8
7031 HT Wehl
0314-681328

Aannemersbedrijf Volman
Broekhuizerstraat 26
7031 GZ Wehl
0314-681663

HCR ’t Heuveltje
St. Jansgildestraat 27
7037 CA Beek
0316-532041

B. Kuppens B.V.
Kunststof en Aluminium
Ramen-Deuren-Rolluiken
Nijverheidsweg 12b
7031 BV Wehl
0314-683907

Woningstichting Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 3
7091 CS Dinxperlo
0315-651461

Giesen Schoenmode
Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
0314-681378

Volman Optiek
Stationsstraat 1
7031 BM Wehl
0314-681480

Nibbeling Architectenbureau
Wardsestraat 8
7031 HD Nieuw – Wehl
0314-683182

Wim Vreman
Ambachtelijke Slagerij
Rijksweg 122
7011 EC Gaanderen
0315-328975

Autorijschool Wienholts
Jhr. Bellefroidweg 5
7031 AP Wehl
0314-681091

Ten Brundel – Wonen
Stationsstraat 2
7031 BP Wehl
0314-681241

Stam Service
Electrospecialist
Beekseweg 21 A
7031 AT Wehl
0314-683934

Bulsink Woninginrichting
Wehlseweg 4
7035 CG Kilder
0314-683041

Spar
Kon. Wilhelminaplein 6
7031 BH Wehl
0314-681354

Grondverzetbedrijf Gerritsen
Heikantseweg 8
7031 HB Nieuw – Wehl
0314-681411 / 06-53676990

Plus Lodder
Stationsstraat 14
7031 BP Wehl
0314-681164

Fravo Loon- en Grondverzetbedrijf
Kruithofseweg 2
7031 HC Wehl
0314-681300

Bram De Echte Bakker
Grotestraat 20
7031 AH Wehl
0314-681159

B.A. Lanters
Verzekeringen B.V.
Ludgerusstraat 1
6942 BW Didam
0316-221383

Eco – Groen
Hoveniersbedrijf
Didamseweg 32 D
7031 AM Wehl
0314-683032 / 06-54781943

Eugelink Agri - Service
Eldrikseweg 16
6998 CC Laag Keppel
0314-381489

Body – Action Sportcentrum
Beekseweg 29
7031 AV Wehl
0314-682195

Jan van Pul B.V.
Stationsstraat 17
7031 BM Wehl
0314-681264

Reuling-Intervar
Breedestraat 8
7031 JH Wehl
0314-695555

Jansen-Totaal Warenhuis
Kon. Wilhelminaplein 3
7031 BH  Wehl
0314-681145

Pape Rietdekker & Zn
Keppelseweg 281/283
7008 BC  Doetinchem
0314 – 334027

Wildkamp BV
Didamseweg 28/A
7031 AM  Wehl
0314-683319

Aanstoot Van Bavel Makelaars
Stationsstraat 11
7031 BM  Wehl
0314-680840

Takel-en bergingsbedrijf Gerritsen B.V.
Broekhuizerstraat 20a
7031 GZ  Wehl
0314-681851/681359

Autoservice Evers
Broekhuizerstraat 20 c
7031 GZ  Wehl
0314- 684421

Café Partycentrum “De Deel”
Didamseweg 13
7037 DH  Beek
0316-531213

Paul Kaal Automobielbedrijf
Zuidermarkweg 2
7037 DD  Beek
0316-531684

Teunissen Café Slijterij/Zaal
Hoofdstraat 2
7035 AK  Kilder
0314-681201

De Wehlse Bijenkorf
Nijverheidsweg 10
7031 BV Wehl
0314-681208

Rabobank Graafschap-Midden
Dr. Blomstraat 1
7031 BV  Wehl
0314-639444

Verkeersschool Wienholts
Kleindorpseweg 14
7031 JB Wehl
06-24997062wehl_ovw.htm

Time Out (K.B.C.)
Kon. Wilhelminastraat 12
7031 AC Wehl
0314-681793

SNS Regio Bank
Beatrixplein 1
7031 AJ Wehl
0314-684141

Cafetaria Resto Wehlsche Hoeck
Keppelseweg 12
7031 AS Wehl
0314-681212

Chinees-Indisch Restaurant
Po Wah
Beatrixplein 7
7031 AJ Wehl
0314-684518

En ondersteunende donateurs:

Manege ’t Meerenbroek
Slagerij Bles
Eric Heebing Hairstyling

Over de Oudheidkundige Vereniging Wehl (O.V.W.):
- doelstelling:
De O.V.W. stelt zich ten doel: het verzamelen, bewaren en uitdragen van alles met betrekking tot de geschiedenis en historie van Wehl in de breedste zin en het beschikbaar maken en houden van deze informatie voor alle belangstellenden en het wekken van belangstelling daarvoor door het uitgeven van publicaties en het houden van lezingen.
- tijdschrift: De O.V.W. geeft regelmatig het tijdschrift 'Heerlijck Ni-js' uit en organiseert lezingen, tentoonstellingen en excursies.
De leden ontvangen het tijdschrift gratis en hebben ook gratis toegang tot de lezingen. 'Heerlijck Ni-js' bevat onder andere veel informatie over inwoners van vroeger tot nu, families, boerderijnamen, enz.
- lezingen: In de maanden oktober, november, januari, februari en maart organiseert de O.V.W. op de eerste maandag van de maand een lezing. Deze lezingen hebben zeer uiteenlopende onderwerpen, worden door deskundigen gegeven en zijn informatief, leerzaam, maar ook gezellig!
- adresgegevens: Oudheidkundige Vereniging Wehl, Postbus 11, 7030 AA Wehl.
Secretariaat: p/a de heer R.P. Wildeboer Schut, Lindenlaan 9, 7031 WC Wehl, tel. 0314-681898.
- eigen ruimte: Raadhuisplein 1, achteringang, onderverdieping eerste deur rechts.
- bibliotheek: de bibliotheek van de OVW is gratis ter inzage in de Openbare Bibliotheek te Wehl.

 

 

Terug naar de vorige pagina